Η χρήση του σφιγκτήρα CT της Teison ή των συγκεκριμένων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας RS485 για την παρακολούθηση του εισερχόμενου ρεύματος του νοικοκυριού είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη των παρακάτω λειτουργιών

Εξισορρόπηση φόρτου σπιτιού

Παρακολουθώντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού μετρητή, κατανείμετε το ρεύμα στο σταθμό φόρτισης με ισορροπημένο τρόπο για να αποφύγετε υπερφόρτωση.

Παρακολουθώντας το εισερχόμενο ρεύμα, μπορείτε να έχετε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι σας. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε ποιες συσκευές ή συσκευές καταναλώνουν σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και πότε βρίσκονται σε λειτουργία. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι σας, να εξισορροπήσετε το φορτίο, να μειώσετε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και ακόμη και να βελτιώσετε την απόδοση του ηλεκτρικού σας συστήματος. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έξυπνα χρονοδιαγράμματα για να διαδώσετε τη χρήση συσκευών υψηλής ισχύος σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης στο δίκτυο, μειώνοντας έτσι τις μέγιστες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Φόρτιση ηλιακής ενέργειας

Όταν μια κατοικία συνδέεται με ένα ηλιακό σύστημα ενέργειας, η διανομή ισχύος μπορεί να επιτευχθεί μέσω σφιγκτήρων CT ή ειδικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας RS485. Αυτό επιτρέπει τη διάθεση της πλεονάζουσας ηλιακής ενέργειας στο σταθμό φόρτισης για χρήση.

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα, η παρακολούθηση του εισερχόμενου ρεύματος μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε τη διαφορά μεταξύ της παραγωγής ηλιακής ενέργειας και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι σε πραγματικό χρόνο. Όταν η παραγωγή ηλιακής ενέργειας υπερβαίνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών, η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών ή να τροφοδοτηθεί ξανά στο δίκτυο για αποζημίωση. Αυτό βοηθά στη μεγιστοποίηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μείωση του οικιακού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και στη μείωση της εξάρτησης από το συμβατικό δίκτυο.

Λάβετε υπόψη ότι για να εφαρμόσετε αυτές τις λειτουργίες, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε κατάλληλους αισθητήρες ρεύματος (CT Clamp) ή μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας RS485 και να τους συνδέσετε σε ένα σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα σύστημα έξυπνου σπιτιού ή ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Επιπλέον, θα χρειαστείτε κατάλληλο λογισμικό για τη συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων για αποτελεσματική διαχείριση οικιακής ηλεκτρικής ενέργειας και ηλιακής φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτών των συσκευών για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία του ηλεκτρικού σας συστήματος.

Δύο τρόποι φόρτισης υπό ηλιακή ενέργεια

Καθαρή ηλιακή λειτουργία

Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, το ελάχιστο ρεύμα φόρτισης για ηλιακή φόρτιση ορίζεται στα 7Α. Όταν η διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια υπερβαίνει το οικιακό φορτίο κατά περισσότερο από 7Α, μπορείτε να φορτίσετε το ηλεκτρικό όχημα 100% χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια. Διαφορετικά, η φόρτιση δεν θα είναι δυνατή.

Λειτουργία ενίσχυσης

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Boost, ο σταθμός φόρτισης συνδυάζει το πλεονάζον ρεύμα από το σύστημα ηλιακής ενέργειας και την ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο για να παρέχει το μέγιστο ρεύμα φόρτισης στο ηλεκτρικό όχημα. Για το τμήμα που δεν μπορεί να καλύψει η ηλιακή ενέργεια, θα προμηθεύεται από το δίκτυο.