Οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς σκοπούς, που συχνά κατηγοριοποιούνται ως εφαρμογές V2X. Συγκεκριμένα, η ενέργεια που αποθηκεύεται στις ενσωματωμένες μπαταρίες μπορεί να μοιραστεί με το δίκτυο μέσω της λειτουργίας V2G (Vehicle-to-Grid). Στο V2G, η υπερβολική ισχύς από τις μπαταρίες EV μπορεί να πωληθεί στο δίκτυο, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του δικτύου και στη διαθεσιμότητα ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια διακοπών του δικτύου, τα νοικοκυριά μπορούν να βασίζονται στις μπαταρίες EV για τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης, μια λειτουργία γνωστή ως V2H (Vehicle-to-Home). Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει εφεδρική πηγή ενέργειας όταν χρειάζεται περισσότερο.

Επιπλέον, η αποτελεσματική μετατροπή ισχύος που είναι εγγενής στο V2G παίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των έξυπνων δικτύων, των μικροδικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, καθιστώντας το ζωτικό συστατικό για την υλοποίηση αυτών των τεχνολογιών.